مشخصات بازیکن
Buyka FZR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.215.235.208 :آیپی
STEAM_1:0:175171379 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۲۲:۲۷:۳۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۲۲:۳۷:۳۶ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن