مشخصات بازیکن
kamyabpc :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.193.64 :آیپی
STEAM_1:0:462551992 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۰۰:۱۱:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰۰:۱۱:۱۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن