مشخصات بازیکن
AM$ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.68.104 :آیپی
STEAM_1:1:164698512 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۹:۲۴:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۹:۲۴:۴۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن