مشخصات بازیکن
KoMiC0 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.62.190.219 :آیپی
STEAM_1:1:152030351 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۹:۳۱:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۹:۳۱:۰۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن