مشخصات بازیکن
revols :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.123.101.221 :آیپی
STEAM_1:0:457277958 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۰۱:۳۶:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۰۱:۳۶:۰۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن