مشخصات بازیکن
Razor :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.61.84 :آیپی
STEAM_1:1:446570018 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۲:۲۷:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۲:۲۷:۱۱ :تاریخ آنبن
2 روز :مدت زمان بن