مشخصات بازیکن
? Mamad-Diaco :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.68.24 :آیپی
STEAM_1:1:83038584 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۲۱:۱۷:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۲۲:۱۷:۵۶ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن