مشخصات بازیکن
(#__#) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.249.150 :آیپی
STEAM_1:1:462591890 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۲۳:۲۵:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۳:۲۵:۲۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن