مشخصات بازیکن
????? ????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.114.83.35 :آیپی
STEAM_1:0:189643143 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۲۳:۵۱:۰۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۰۰:۰۱:۰۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن