مشخصات بازیکن
{c}Pt.aLi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.129.182 :آیپی
STEAM_1:0:244674278 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۰۱:۳۵:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۰۱:۳۵:۰۶ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن