مشخصات بازیکن
? ???? ? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_0:0:446867767 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
:سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۴:۱۱:۳۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن