مشخصات بازیکن
C H I L L :3 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.115.103.189 :آیپی
STEAM_1:0:423730818 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۶:۳۸:۱۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۷:۰۸:۱۵ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن