مشخصات بازیکن
???????????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.145.187.123 :آیپی
STEAM_1:1:457387003 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۷:۵۳:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۷:۵۳:۵۱ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن