مشخصات بازیکن
matus :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.177.187 :آیپی
STEAM_1:0:456082384 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰۰:۱۵:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰۰:۱۵:۳۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن