مشخصات بازیکن
[?]??? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.74.18.215 :آیپی
STEAM_1:1:476733121 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰۴:۲۳:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰۴:۳۳:۲۰ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن