مشخصات بازیکن
&{$VIKING$)& :)))) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.170.195 :آیپی
STEAM_1:0:489208209 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
MohammadAli Yektamanesh | Omega :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۱:۰۱:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳:۲۰:۵۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن