مشخصات بازیکن
FUCK YOU :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.115.169.238 :آیپی
STEAM_1:1:472523433 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Dashtan Name Bad :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۴:۳۸:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۴:۴۸:۳۱ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن