مشخصات بازیکن
Opera Browser :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.202.182.230 :آیپی
STEAM_1:1:487032768 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۲۲:۲۰:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۲۳:۲۰:۱۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن