مشخصات بازیکن
Monica :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.103.245 :آیپی
STEAM_1:1:484135706 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰۲:۴۰:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۳:۴۰:۴۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن