مشخصات بازیکن
Monica :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.119.176 :آیپی
STEAM_1:1:484188456 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰۴:۱۸:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰۵:۱۸:۰۸ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن