مشخصات بازیکن
??? ????? ??????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.235.248.143 :آیپی
STEAM_1:1:488749800 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰۴:۱۸:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰۵:۱۸:۲۳ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن