مشخصات بازیکن
??? ????? ??????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.235.248.143 :آیپی
STEAM_1:0:57903859 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰۴:۲۱:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰۶:۲۱:۱۹ :تاریخ آنبن
2 ساعت :مدت زمان بن