مشخصات بازیکن
Neauphle Le Chteau :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.9.51 :آیپی
STEAM_1:1:483917943 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۱:۲۳:۱۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۲:۲۳:۱۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن