مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:476091407 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۱:۲۶:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۲:۲۶:۵۵ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن