مشخصات بازیکن
Alireza :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
192.15.156.103 :آیپی
STEAM_1:1:487264785 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۵:۲۲:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۹:۲۲:۲۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن