مشخصات بازیکن
Saitamayas- voice 0 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.111.67.135 :آیپی
STEAM_1:1:236175407 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۶:۴۵:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۷:۴۵:۴۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن