مشخصات بازیکن
benjamin09390991 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.212.19.4 :آیپی
STEAM_1:1:485285952 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Anti Recoil :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳:۲۱:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۲۱:۳۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن