مشخصات بازیکن
???? ???? ??? ??? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.104.173 :آیپی
STEAM_1:1:483837449 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۴:۲۰:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۴:۲۰:۳۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن