مشخصات بازیکن
???????????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.160.32.34 :آیپی
STEAM_1:0:95258057 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۴:۴۱:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۴:۴۱:۳۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن