مشخصات بازیکن
Not_Jalal :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.234.204.175 :آیپی
STEAM_1:0:218493052 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۲۰:۴۰:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۰:۴۰:۰۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن