مشخصات بازیکن
BaBa KaRaM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
78.39.5.72 :آیپی
STEAM_1:0:483289148 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۲۲:۱۷:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰۲:۱۷:۳۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن