مشخصات بازیکن
??????? ?????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.24.183 :آیپی
STEAM_1:1:482927882 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰۳:۰۳:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰۳:۰۳:۳۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن