مشخصات بازیکن
blackpanda :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.115.70.105 :آیپی
STEAM_1:1:214408830 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۳:۵۲:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳:۵۲:۵۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن