مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:456106211 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۶:۴۴:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۶:۴۴:۱۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن