مشخصات بازیکن
omidwar :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.120.55.60 :آیپی
STEAM_1:1:53487965 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۲۰:۱۵:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۲۱:۱۵:۴۶ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن