مشخصات بازیکن
fuck turkish and indian :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.215.127.67 :آیپی
STEAM_1:1:474977153 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۲۰:۱۸:۱۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن