مشخصات بازیکن
?????? ????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.2.134 :آیپی
STEAM_1:0:482265589 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
MohammadAli Yektamanesh | Omega :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۲۰:۲۹:۲۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن