مشخصات بازیکن
EZFEED(?) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.234.165.8 :آیپی
STEAM_1:0:451325050 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
VAC BANNED :وضعیت اکانت
Aimbot :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۵:۱۷:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۶:۱۷:۲۴ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن