مشخصات بازیکن
Soltan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.121.60 :آیپی
STEAM_1:1:472014072 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰۲:۰۷:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۰:۰۷:۲۱ :تاریخ آنبن
8 ساعت :مدت زمان بن