مشخصات بازیکن
gigi :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.202.132.133 :آیپی
STEAM_1:1:474161412 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۶:۲۰:۱۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن