مشخصات بازیکن
?? ??? ?????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.222.17 :آیپی
STEAM_1:0:194065888 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰۰:۲۲:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰۰:۲۳:۵۲ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن