مشخصات بازیکن
MerciLess-->[B]a[D]+[B]o[Y] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.123.136.115 :آیپی
STEAM_1:1:447564766 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۳:۵۵:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳:۵۵:۴۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن