مشخصات بازیکن
?????? ????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_0:0:482265589 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
:سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۴:۳۲:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۴:۳۲:۵۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن