مشخصات بازیکن
BIGY :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.62.205.46 :آیپی
STEAM_1:1:459066258 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۵:۱۱:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۱۱:۵۹ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن