مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:0:488898568 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Breaking Server Rules :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۱۷:۵۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن