مشخصات بازیکن
French KiSsS :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.87.187 :آیپی
STEAM_1:0:488898765 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۵۷:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۸:۵۷:۵۰ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن