مشخصات بازیکن
???? ???? ????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.85.104 :آیپی
STEAM_1:0:488924281 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰۱:۴۵:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰۲:۴۵:۰۱ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن