مشخصات بازیکن
osama jackson :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.223.252 :آیپی
STEAM_1:0:145685906 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰۲:۱۴:۰۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰۶:۱۴:۰۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن