مشخصات بازیکن
Champs Elyses :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.101.241 :آیپی
STEAM_1:0:488879945 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۴:۵۹:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۵:۵۹:۵۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن