مشخصات بازیکن
Hosein.m :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
176.65.174.10 :آیپی
STEAM_1:1:453445021 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Anti Recoil :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۲۱:۴۴:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲۱:۴۴:۲۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن